ANVÄNDARAVTAL
Villkor för medlemskap i panel

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa villkor reglerar medlemskap i Nordic Panel (“Panelen“) för och av Nepa Sweden AB, organisationsnummer 556671-5826 (nedan “Panelägaren” och ”Paneladministratören”), möjliggjorda enkätundersökningar via internet.

1.2 Panelägaren och Paneladministratören samarbetar för att kunna tillhandahålla medlemmarna i Panelen enkätundersökningar från olika parter som önskar genomföra enkätundersökningar genom Panelen.

1.3 För att registrera dig som medlem i Panelen måste du acceptera dessa villkor.

1.4 När du blir medlem i Panelen får du möjlighet att delta i enkätundersökningar som företag kan vilja genomföra.

1.5 Som medlem i Panelen är du tillgänglig för att bli kontaktad av företag som för sin egen eller andra företags räkning vill genomföra enkätundersökningar. Du kan då välja att tacka ja eller nej till deltagande i enkätundersökningar. Du får ersättning för deltagande i enkäter enligt villkoren för deltagande i respektive enkätundersökning.

1.6 Du ska vara bosatt i det land Panelen primärt är inriktad på.

1.7 Du får endast ha ett medlemskap i Panelen och för det fall Panelägaren eller Paneladministratören upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Panelägaren eller Paneladministratören rätt att avregistrera alla eller övriga medlemskonton. Flera medlemmar i en familj har rätt att delta i Panelen men en enkätundersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för enkätundersökningen gäller.

1.8 Panelägaren eller Paneladministratören förbehåller sig även rätten att avsluta medlemskap om medlemmen inte deltagit i några enkätundersökningar under en sammanhängande period om 36 månader, om medlem inte uppfyller då gällande krav för medlemskap i Panelen eller om medlem enligt Panelägaren eller Paneladministratörens uppfattning inte följt vid var tid gällande villkor för medlemskap i Panelen.

2. ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE VID ENKÄTUNDERSÖKNINGAR

2.1 Medlem informeras inför varje enkätundersökning om aktuell ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlemmen är ensamt ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Panelägaren eller Paneladministratören bedömer att avlämnade svar har eller kan antas ha avgivits i strid med dessa villkor äger Panelägaren rätt att innehålla och inte utge ersättning till medlemmen för aktuell undersökning. Efter tre sådana incidenter har Panelägaren eller Paneladministratören rätt att radera medlemmens konto. Om en medlem blivit avregistrerad från Panel bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

2.2 Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättningen uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Panelägaren eller Paneladministratören förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

3. MEDLEMSKAP

3.1 Medlemskap i Panelen är helt frivilligt och medlem har rätt att närsomhelst avsluta medlemskapet. Panelägaren eller Paneladministratören har vidare också rätt att närsomhelst avsluta medlemskapet enligt 2.1 ovan.

3.2 Om medlem själv begär utträde bortfaller rätten till intjänad men ännu inte utbetald ersättning.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig som medlem i Panelen, och under hela medlemskapet, kommer Panelägaren och Paneladministratören att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Panelägarens integritetspolicy.

5. ÄNDRING AV VILLKOREN

5.1 Dessa villkor gäller i den form som de, vid var tid, är publicerade på Panelägarens webbplats. Panelägaren har rätt att när som helst göra ändringar för medlemskapet i Panelen, dessa villkor eller hur enkätundersökningar tillhandahålls.

5.2 Om dessa villkor ändras kommer ändringarna att publiceras på Panelägarens webbplats, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för medlemskap i Panelen träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Panelägaren informerat om ändringarna genom e-postutskick till medlemmens registrerade e-postadress. Vid ändring av villkor kommer Panelägaren att informera om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En medlem som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt medlemskap med omedelbar verkan.

5.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Panelägaren eller Paneladministratören inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Panelägaren eller Paneladministratören är inte heller på något sätt skyldig att ersätta medlem eller tredje part för sådana förluster.

6. ÖVRIGT

6.1 Medlemskap i Panelen berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Panelägaren och Paneladministratörens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

6.2 Medlemmen ger Panelägaren en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

6.3 Panelägaren äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

6.4 Eventuella tvister gällande medlemskap i Panel som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Medlem kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

7. KONTAKT

Om du har frågor om panelmedlemskapet eller om du vill säga upp ditt medlemskap i Panel kan du kontakta info@nordicpanel.com.